OC KOMORNIKA SĄDOWEGO

Wszyscy komornicy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z ich działalnością egzekucyjną. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu, w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna komorników sądowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z ich działalnością egzekucyjną.

W przypadku gdy komornik zatrudnia pracowników, ubezpieczeniem OC objęta jest również odpowiedzialność cywilna komornika za szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z postępowaniem egzekucyjnym, także poprzez działanie lub zaniechanie jego pracowników.