UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych jest jednym z najbardziej popularnych dobrowolnych ubezpieczeń rolnych.

Ubezpieczenie mienia obejmuje:

  • sprzęt rolniczy,
  • ziemiopłody, materiały i zapasy,
  • zwierzęta gospodarskie,
  • ruchomości domowe,
  • stałe elementy mieszkania.

Ubezpieczenie chroni od skutków zasadniczych zdarzeń losowych, takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozji, obsunięcia ziemi, lawina, tąpnięcie, upadek statku powietrznego.

Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie:

  • akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego,
  • porażenia zwierząt prądem elektrycznym.