OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla gospodarstw indywidualnych. Ochrona ubezpieczeniowa, której zakres ustalony jest ustawowo, obejmuje zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze. Polisa chroni od pożaru oraz od innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach.

Przy stosunkowo niskich składkach odszkodowanie za zniszczony budynek wypłacane jest na poziomie realnym, a więc w wysokości adekwatnej do rzeczywiście poniesionych strat, w granicach sumy ubezpieczenia budynku.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące części składowe budynków: fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy schody, balkony, dachy, instalacje, stałe elementy wykończeniowe.

PZU gwarantuje uproszczony - „blankietowy” sposób przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne lata.

W naszej agencji bez żadnych dodatkowych opłat uregulujesz składkę za powyższe ubezpieczenie.

Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek: ognia, huraganu, opadów śniegu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia piorunu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego.

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.