WOJAŻER – PZU POMOC W PODRÓŻY

Szeroka pomoc wynikająca z umowy ubezpieczenia Wojażer oferowana jest przez PZU za pośrednictwem Centrum Alarmowego. W momencie zgłoszenia przez ubezpieczonego, bądź inną osobę w jego imieniu, zachorowania lub wypadku, Centrum Alarmowe przejmuje na siebie całą organizację udzielenia pomocy ubezpieczonemu.

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla:

 • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
 • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
 • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.

Przez pomoc medyczną rozumiemy:

 1. leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym: pobyt i leczenie w szpitalu w tym zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych, wizyty lekarskie, badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby, zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza.
 2. transport: medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku;  między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej; do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia; do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego
 3. zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportu wyczynowo,
 4. leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,
 5. leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
 6. naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika  z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA. 

Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności: usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji; poszukiwanie i ratownictwo; usługi świadczone wyłącznie na terenie RP po powrocie z podróży; usługi informacyjne na terenie RP.

Pakiet Podstawowy usług assistance można rozszerzyć, w zależności od potrzeb ubezpieczonego, między innymi o następujące usługi: wizyta bliskiej osoby; wcześniejszy powrót do domu; opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi; transport dla osób bliskich; pomoc prawną; pomoc tłumacza; poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe przy uprawianiu sportu; naprawa zniszczonego sprzętu lub jego wynajem; zwrot kosztów niewykorzystanego ski-pass; dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych; zmiennika kierowcy; pomoc w razie kradzieży.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży może być rozszerzone o  ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Ochrona ubezpieczenia możne również objąć:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • zaostrzenie lub powikłania choroby przewlekłej,
 • ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu występujące lub mogące wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami.

Jeżeli jesteś za granicą i w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objętym umową potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Centrum Alarmowym PZU, tel.+48 22 505 15 95.

Jeżeli jesteś na terenie Polski i w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objętym umową potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z  Infolinią PZU, tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55.