UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Ubezpieczenie obejmuje cały proces realizacji inwestycji w trakcie realizacji kontraktu, w tym:

  • realizowane obiekty budowlane i montażowe – bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania,
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  • maszyny budowlano-montażowe.

Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczenie może być zawarte w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń – np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej. Umowa może być rozszerzona o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.) .

Warunkiem realnej ochrony ubezpieczeniowej jest zadeklarowanie do ubezpieczenia całkowitej wartości robót budowlano-montażowych objętych kontraktem, powiększonej o wartość wszystkich materiałów do przerobu, urządzeń, konstrukcji lub elementów będących przedmiotem montażu oraz odrębnie wartości maszyn, sprzętu i zaplecza budowy. Wartość ubezpieczeniowa (suma ubezpieczenia) dla poszczególnej pozycji polisowej stanowi bowiem górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej dla tej pozycji.