UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko z tytułu wystąpienia szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie, ale również z tytułu szkody w oprogramowaniu, informacji firmy zgromadzonych na nośnikach danych oraz samych nośników. Dodatkowo ubezpieczenie rekompensuje zwiększone koszty działalności, powstałe na skutek szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie – koszty dzierżawy analogicznego urządzenia, koszty przeprogramowania sprzętu, itp.

Produkt ma charakter modułowy, istnieje możliwość wyboru przedmiotu ubezpieczenia (np. sprzęt elektroniczny i dane, nośniki danych lub sprzęt elektroniczny i zwiększone koszty działalności, bądź też wszystkie te trzy ubezpieczenia łącznie). Ponadto zakres ubezpieczenia może być dostosowany w drodze włączenia do podstawowego zakresu ochrony klauzul dodatkowych zawartych w OWU.