OC DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I SREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY (Z0)

Najczęściej zawierane dobrowolne ubezpieczenie OC, nazywane ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Chroni majątek ubezpieczonego przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Jednocześnie chroni poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.

Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

  • czynu niedozwolonego (OC deliktowa),
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

W przypadku OC wspólnoty mieszkaniowej PZU płaci nie tylko za szkody wyrządzone osobom trzecim ale również za szkody powstałe u członków wspólnoty!!!

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe, o które zapytaj swojego agenta.