UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU MIENIA JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.

PZU SA w ramach polisy ubezpiecza majątek ruchomy podmiotów gospodarczych, czyli:

 • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i niebędące w użytkowaniu maszyny, aparaty i ich części zapasowe, narzędzia),
 • mienie osób trzecich, przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży,
 • wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • gotówka i inne wartości pieniężne, tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platynę i metale z grupy platynowców.

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe w miejscu ubezpieczenia (lokalu) wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Ponadto ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia), w związku z:

 • rabunkiem, zdarzeniami, które uniemożliwiły ochronę powierzonych wartości pieniężnych osobie wykonującej transport wskutek:
  • nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby,
  • ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  • zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych w wyniku katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.