UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW (A7)

Ubezpieczenie ogniowe należy do najstarszych i najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych. Zapewnia fundamentalną ochronę majątku ubezpieczanej Firmy przed skutkami szkód o charakterze katastroficznym, mogących powodować poważne straty finansowe, wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

 • budynki, budowle i lokale,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku,
 • środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) bądź sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady adaptacyjne,
 • mienie osobiste pracowników.

Zakres podstawowy polisy obejmuje ubezpieczenie od:

 • ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Zakres rozszerzony ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona dodatkowo o jedną lub więcej z następujących grup ryzyka:

 • powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, katastrofa budowlana,
 • upadek drzew lub budowli, następstwa szkód wodociągowych.