OC SPORTOWCÓW, TRENERÓW, INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SPORTU, ORGANIZACJI SPORTOWYCH, ORAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością, aktywnością, bądź wykonywanym zawodem, określoną w umowie ubezpieczenia, lub z posiadanym w związku z tą działalnością mieniem.