OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów na obszarze Polski, zarówno przy użyciu pojazdów własnych jak i pojazdów podnajętych.

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej w prawie przewozowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia.