OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Obowiązek ubezpieczenia wynika z art.186 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w art.185 ust.1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.