OC PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DORADZTWO PODATKOWE

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego określonych w art. 2 ust.1 w ustawy o doradztwie podatkowym.

Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa w/w rozporządzenie i wynosi ona 10.000 euro na jedno zdarzenie. Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.