OC PLACÓWEK DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW

Ubezpieczenie zapewnia ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej osobom lub podmiotom wykonującym zadania dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i pomocnicze, związane z procesem nauczania i wychowania.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością (wykonywanym zawodem, czynnościami), określoną w umowie ubezpieczenia, oraz z posiadanym w związku z tą działalnością mieniem.