OC LEKARZY, PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH ORAZ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ubezpieczenie zapewnia ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotom prowadzącym działalność polegającą na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych lub osobom wykonującym zawody medyczne, z tytułu szkód jakie mogą zostać wyrządzone pacjentom oraz innym osobom trzecim.

Przedmiotem ubezpieczenia jest, przewidziana przepisami prawa, odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z działalnością, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, lub w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności, albo w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

W ramach ubezpieczenia dobrowolnego poza w/w ryzykami, na podstawie odrębnej klauzuli, możliwe jest także rozszerzenie odpowiedzialności zapewniające ochronę ubezpieczeniową ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z PZU SA umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (ubezpieczenie nadwyżkowe).