OC ARCHITEKTÓW ORAZ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.