PORADY PRAKTYCZNE

Jeśli kupiłeś pojazd mechaniczny:

  • Umowę kupna-sprzedaży musisz zarejestrować w urzędzie skarbowym. Masz na to 14 dni od daty zakupu pojazdu.
  • Musisz zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu.
  • Zgodnie z Ustawą z 22.05.2003 r. możesz korzystać z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta (art.31).
  • Od 11 lutego 2012 roku obowiązują nowe przepisy znowelizowanej ustawy , które mówią że  nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia dotychczasowego właściciela ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie aż do zakończenia okresu ubezpieczenia poprzedniego właściciela.  ( do tej pory termin na wypowiedzenie wynosił 30 dni !!!)
  • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego musi zostać złożone na piśmie. W przypadku wypowiedzenia przesyłką listową, za chwilę złożenia  uważa się datę nadania przesyłki ( do tej pory co było bardzo krzywdzące była to data wpływu do firmy ubezpieczeniowej!!!). Zasada ta nie obowiązuje w przypadku nadania przeysłki w placówce pocztowej zagranicą, bądź skorzystania z usług operatora innego niż operator publiczny, czyli Poczta Polska - wówczas dniem złożenia wypowiedzenia jest dzień, w którym przesyłka dotarła do ubezpieczyciela.
  • Jeżeli  nowy właściciel  nie wypowie umowy, rozwiązuje się ona z upływem okresu na jaki została zawarta. Czyli nie występuje automatyczne przedłużenie, nabywca musi pamiętać o terminie spełnienia obowiązku ubezpieczenia.

Jeśli sprzedałeś pojazd mechaniczny:

  • Masz obowiązek przekazać nabywcy dokumenty/polisę potwierdzającą zawarcie umowy OC.
  • Tylko wówczas, gdy nabywca Twojego pojazdu wypowie umowę OC  możesz wystąpić o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
  • Ze wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych przysługuje Ci zwrot niewykorzystanej składki, musisz  jednak zgłosić się do najbliższej placówki PZU S.A. i wypełnić druk Dyspozycja wypłaty zwrotu składki, który znajduję się na naszej stronie w zakładce przydatne dokumenty.

Jeśli użytkujesz pojazd mechaniczny:

  • Jeśli nie wypowiesz umowy OC, najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, to zostanie ona przedłużona automatycznie na kolejny rok.

PRZYDATNA WIEDZA

Jesteś osobą poszkodowaną w kolizji lub wypadku? Nie wiesz, czy pojazd sprawcy ma wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Sprawdź to za darmo – za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego -  strona  www.ufg.pl

Baza danych Ośrodka Informacji UFG zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC.  Towarzystwa oferujące ten rodzaj ubezpieczeń mają obowiązek przekazywania informacji o nich do Funduszu.

Jeżeli chcesz sprawdzić przez Internet, czy właściciel danego pojazdu posiada ważną umowę ubezpieczenia OC, skorzystaj za darmo z systemu informatycznego umieszczonego na stronie www.ufg.pl.  Potrzebny będzie  numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.

Po wejściu na podaną stronę wybierz zakładkę Jesteś poszkodowany, następnie Sprawdzenie OC sprawcy wypadku, w tekście umieszczonym poniżej kliknij na Zapytanie do ośrodka informacji.

Niniejszy formularz służy do zweryfikowania czy posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego jest objęty ochroną ubezpieczenia OC na podany dzień i w jakim towarzystwie ubezpieczeń, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.